จีรวัฒน์ อุดมสถาผล
Storyboard Artist
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

­

ฝึกงานที่ True icontent

ทำงานที่ The Monk Studios