พรจรรย์ ไกรวัฒนุสสรณ์
รองผู้อำนวยการ มูลนิธิอโชก้าประเทศไทย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้เกี่ยวข้อง ใน Thailand Animator Festival (TAF)