นางสาวธัญญภัทร์ อัครพันธุ์ทวี
นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ