คุณภัทรานิษฐ์ สนิทราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

            แรง บันดาลใจที่ดิฉันนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน/การจัด กิจกรรม สืบเนื่องจากนางสาวอุบล ผังรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  ได้เห็นความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่ผู้บริหารโรงเรียนได้เน้นย้ำแก่บุคลากรครูเสมอมา เกี่ยวกับการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  และถูกพูดถึงอย่างชัดเจน  ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของ ประเทศการเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน


            และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งคุณ ประโยชน์นานัปการที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชน อันเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของชาติ  การบ่มเพาะ หล่อหลอม ปลูกฝังคุณลักษณะ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในตัวผู้เรียนทั้งในหน้าที่การเรียนและการดำเนิน ชีวิตอันจะยังผลสืบเนื่องการประพฤติปฏิบัติไปยังผู้ปกครองได้เห็นถึงคุณค่า และความสำคัญอีกด้วย สิ่งนี้ได้ทำให้บุคลากรครูทุกคนรวมทั้งดิฉัน เกิดความ ตระหนักและมีความตั้งใจ เต็มใจที่จะสนองรับนโยบายของผู้บริหารในการเข้ารับการอบรม การปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินชีวิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิด ประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ

 

           ความ สำเร็จในการดำเนินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนแล้ว เกิดผลต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบในแต่ละปีการศึกษาได้ ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตทั้งในการศึกษาและในชีวิตประจำวันอย่างมี สติ รู้คุณค่าของความพอเพียงเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีที่พบเห็นในโรงเรียน  ที่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆ เจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงซึ่งนักเรียนต่างซึมซับเห็นคุณ ค่า เห็นคุณประโยชน์และสามารถแสดงออก


           ซึ่งความเป็นผู้ตระหนักในความพอเพียง ได้เป็นอย่างดี เข้าร่วมกิจกรรมการทำกระดาษรีไซเคิล  เห็นคุณค่าของสิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก  ผลิตผลงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีจิตสำนึก กระตือรือร้นในการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม  มีความสุขในการให้บริการ เผื่อแผ่แบ่งปันความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อย่างมิรู้จัก ย่อท้อ  อย่างเต็มที่  ด้วยความเต็มใจและขยันหมั่นเพียร  ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ต่างให้การยอมรับและมีความชื่นชม ชมเชยในตัวนักเรียนที่ได้แสดงออกสามารถ่ายทอดความเป็นผู้มีความพอเพียงได้ อย่างยั่งยืน