คุณพัชรินทร์ ศรีสุขเอม
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง สอนวิชาคณิตศาตร์ ชั้น ป.3
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

              คุณครูมีแรงบันดาลใจที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม เพราะได้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตประจำวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในภายหน้า ใช้สิ่งของให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป นอกจากนี้ในด้านของการศึกษาพระองค์ทรงสอนให้เราปฏิบัติตนเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต คือรู้จักค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จบ จึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน ทำให้นักเรียนรู้จักการออมเงินในแต่ละวันรู้จักคิดก่อนใช้จ่ายอย่างพอดีไม่ซื้อของที่ฟุ่มเฟือย เงินเหลือใช้ในแต่ละวันให้นำไปฝากที่ธนาคารโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนช่วยกันคิดโดยการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้ เช่น ขวดแบรนด์ ถ้วยปีโป้ มาผลิตเป็นของใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น