นายชัยพฤกษ์ ชิดกระโทก
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ