คุณพลับพลึง นาคสกุล
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.5
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

­