คุณน้ำเพชร สายสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

          คุณครูมีแรงบันดาลใจนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน/การ จัดกิจกรรม จากผู้บริหารซึ่งผู้บริหารเป็นตัวอย่างของความพอเพียงมีความจงรักภัคดีต่อ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตระหนักถึงการตอบแทนคุณแผ่น ดิน เมื่อผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสู่ การเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต


          ความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารที่วางไว้ เช่น การสร้างฐานการเรียนรู้แบบพอเพียงให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ทำให้ครูต้อง ศึกษาเรื่องความพอเพียงก่อนนักเรียนซึ่งเป็นกุศโลบายให้ครูได้ซึมซับรับความ พอเพียงเข้าไปสู่จิตใจที่ละเล็กที่ละน้อยจนกลายเป็นได้ศึกษาเรียนรู้และเข้า ใจอยู่ในสายเลือด ในปัจจุบันโรงเรียนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง ทำให้มีความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อบุคคล อื่นๆเป็นสำคัญ

 

          ความสำเร็จในการดำเนินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการ สอนและการจัดกิจกรรมที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยการให้ครูบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความพอเพียงในแต่ละสาระมี การสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปให้ชัดเจนในเนื้อหา มีการกำหนดเรื่องความพอเพียงตั้งแต่คำอธิบายรายวิชาของทุกวิชาก่อนลงสู่ หน่วยการเรียนรู้ แล้วมาลงที่แผนการจัดการเรียนรู้


            นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการมีโอกาสได้วางแผน นโยบายการจัดกิจกรรมในสัปดาห์วิชาการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับความพอ เพียงในทุกปีการศึกษาเชิญผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนนักการศึษาของจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้ได้มีโอกาสขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบันให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆที่มาศึกษาดูงาน