คุณวงเดือน หัวใจ
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง สอนวิชา คณิตศาตร์ ม.1
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

แรงบันดาลใจที่คุณครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพราะตระหนักถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึง  ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยใช้ความพอดี ใช้สติ และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภายใน และภายนอก จึงได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน เพื่อสร้างหลักคิดให้นักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน ทุกๆเรื่องบนพื้นฐานของความพอเพียงของตนเอง