คุณจันทรา พงษ์สวัสดิ์
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง สอนวิชา คณิตศาสตร์ ม.2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

กิจกรรมถักทอเส้นไหมให้คุณค่าแก่ชีวิตที่คุณครูได้จัดกิจกรรมที่สร้างนิสัยพอเพียงและสร้างหลักคิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน นักเรียนทำกิจกรรมถักทอเส้นไหมให้คุณค่าแก่ชีวิตด้วยความชื่นชอบในการเรียนรู้ที่ครูใช้กิจกรรมที่นักเรียนทำเองเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตั้งใจ ทำให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น มีสติมากขึ้น มีการแก้ปัญหาได้มากขึ้น และกิจกรรมนี้ยังสามารถนำไปขยายผลสู่สังคมภายนอกได้ โดยที่นักเรียนเป็นผู้สอนแก่คนรอบข้างในครอบครัว ชุมชน ให้เห็นคุณค่าของการทำงาน การผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาใช้เองประกอบการทำงานอย่างประหยัด ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื่อถ้าเราใช้หลักคิดหาเหตุและผลก็จะได้อุปกรณ์ ได้ชิ้นงานมาใช้ในราคาที่ไม่แพง และนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง