คุณวิชุนี บุญจฑิตย์
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง สอนวิชาสังคมฯ ชั้น ป.3
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

      ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาสู่การเรียนการสอนให้เกิดผลกับผู้เรียน แต่ทั้งนั้นครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีโดยการยกย่อง ชื่นชม มอบรางวัลหรือมอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อมัน และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี ความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขรู้จักการนำหลักเหตุผลมาใช้ในการทำงานมีความรับผิดชอบในการทำงาน ทำให้งานเสร็จลุล่วงไปด้วยดี และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การเลือกซื้อของที่มีประโยชน์ การรู้จักอดออมโดยการนำเงินที่เหลือแต่ละวันไปฝากธนาคาร หรือหยอดกระปุกออมสิน