คุณกนกพร จันทกิจ
ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ