คุณวิไล สืบวงษ์รุ่ง
ครู
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

           คุณครูมีแรงบันดาลใจที่ท่านนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม จากที่ได้ศึกษาพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและการอบรมจากศูนย์ธรรมชาติโป่งแรด สอนการทำน้ำยาล้างจาน  การทำยาสระผมได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  จากนั้นนำแนวคิดมาใช้กับตนเองก่อนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ในการ ประหยัดค่าใช้จ่าย  จึงต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความพอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรู้จักประหยัด  พึ่งพาตนเอง  สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงแทรกในแผนจัดการเรียนรู้และมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

 

            ความสำเร็จในการดำเนินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน แล้วเกิดผลต่อนักเรียนเช่น การเพาะถั่วงอก  นักเรียนได้ลงมือในการปฏิบัติจริงตามลำดับขั้นตอนการเพาะถั่วงอกและมีการคิด วางแผนในการทำงานมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์และการแช่เมล็ดถั่ว ก่อนที่จะนำไปลงภาชนะ  นักเรียนมีความอดทนในการทำงาน  ขยันหมั่นเพียร  ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลาในการรดน้ำทุก  3  ชั่วโมง  ปฏิบัติด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  จนกระทั่งประสบความสำเร็จของผลงานในแต่ละครั้งที่ต้องใช้เวลาในการเพาะจำนวน 5  วันแต่ละครั้ง และเก็บล้าง  การจำหน่ายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ในการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย นักเรียนช่วยเหลือ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูล  มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนักเรียนได้ทานถั่วงอกที่ปลอดสารพิษ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และนำผลผลิตไปจำหน่ายทำให้เกิดรายได้ของตนเองและครอบครัว  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและยังนำประสบการณ์ไปใช้ที่บ้านได้