นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน โครงการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจัดการตนเอง