นางสาวนวพร บริสุทธิ์
นักศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน โครงการ ครู DELIVERY