นางพเยาว์ อินทสุวรรณ
อาจารย์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน โครงการอาสาเพื่อการพึ่งพาตนเอง