นางธัญลักษณ์ บางัสสาเร๊ะ
ครูชำนาญการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา


 •  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สาขาวิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว (โครงการคุรุทายาท) วิชาโท สุขศึกษา


ประวัติการทำงาน


 • เข้ารับการบรรจุรับราชการครู วันที่ 15 ธันวาคม 2543  ณ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย
 • รับมอบหมายงานเจ้าหน้าที่การเงิน,  งานอนามัยโรงเรียน
 • รับมอบหมายงานสอนรายวิชาภาษาไทย, วิชาสังคม, วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


รางวัล/เกียรติบัตร


 • “ครูผู้สอนดีเด่น รายวิชาภาษาไทย เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2544”
 • วิทยากรต้นแบบ “งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2552
 • ผู้ช่วยงานวิจัยภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ประจำปีการศึกษา 2552
 • “ครูผู้สอนดีเด่น รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)เนื่องในวันครูปีการศึกษา 2554”
   

ปัจจุบัน


 •  สอนโรงเรียนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในตำแหน่ง ครูชำนาญการ (หัวหน้างานแนะแนว)
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 •  รับมอบหมายงานหัวหน้างานเลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน, หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 •  รับมอบหมายงานสอนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย