นางสาวสบัยนา สาและ
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา


  • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย  3.79
  • ปัจจุบัน  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  4  โรงเรียนเทพา


ความภาคภูมิใจ


  • ได้รับทุนการศึกษาภูมิทายาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ 30,000 บาท