นางสาวอทิตา ราหนิ
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา


  • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย  3.52
  • ปัจจุบัน  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  4  โรงเรียนเทพา


ความภาคภูมิใจ


  • ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ จากการแข่ง  สภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น