นางสาวประภัสสร จิตนุราช
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา


  • ระดับประถม โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ
  • ระดับมัธยม  โรงเรียนวชิรานุกูล


ประวัติการทำงาน


  • สภานักเรียนฝ่ายเหรัญญิก โรงเรียนวชิรานุกูล
  • วิทยากรเด็ก โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
  • พี่เลี้ยงค่ายต้นกล้าวรรณกรรม