นายศาสตรา จิตตวาที
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการทำงาน


  • สภานักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูล
  • วิทยากรเด็ก โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย