นายชาตรี ทักษินายนต์
ที่ปรึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน โครงการธรรมชาติแห่งชีวิต