นายประพล แซ่ตั้ง
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา


  • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทวดทออง
  • ระดับมัธยมต้น โรงเรียนจรัสพิชากร
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปัจจุบัน)  โรงเรียนวชิรานุกูล