เด็กหญิงญาตินันท์ ผลาผล
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : อยู่อย่างพอประมาณ  บนพื้นฐานความพอเพียง