เด็กหญิงธัญรัตน์ ตามประดิษฐ์
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : อยู่อย่างพอดี สร้างชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง