เด็กหญิงวรรัตน์ พุทธาสมศรี
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : คิดอย่างกว้างขวาง บนทางเศรษฐกิจพอเพียง