เด็กหญิงพัฒธิดา ป้องกันภัย
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : คิดอย่างสร้างสรรค์  เพื่อวันที่สดใส