เด็กชายอภิชาติ ธีระบุตรวงศ์กุล
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : คิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง