อาจารย์ภูษิตา แก่นแก้วรัตน์
อาจารย์โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ