คุณละเมียด ปิยะรัตนวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518