ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ผู้จัดการโรงเรียน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527