คุณสุพล ฟองย้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังผพิกุลศึกษาคาร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ