นางสาวจุฑามาศ จรูญก้องไพร
นักเรียนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน ภาคเหนือตอนล่าง