นายสมพร มาลีศรีโสภา
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน ภาคเหนือตอนล่าง