เกรียงไกร อ่อนยิ้ม
รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้บริหาร ใน ภาคเหนือตอนล่าง