นางสาวนัทธ์หทัย นิ้มมั่นคงเจริญ
นักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ