นางสาวอรปรียา ขุ่มด้วง
นักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถุัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ