นางสาวกนกวรรณ สุวรรณเกตุ
นักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ