นางสาวณัฐรดา ประสิทธิ์สุวรรณ
นักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถุัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ