อาจารย์พัชรี พูลสวัสดิ์
ครู โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ