ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน Georg-August-Universitaet zu Goettingen, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พ.ศ. 2541 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน Georg-August-Universitaet zu Goettingen, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พ.ศ. 2533 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2528 มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

­

ประวัติการทำงาน และตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน   กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน   รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

พ.ศ. 2547                 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

พ.ศ. 2541                 เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์

­

ประสบการณ์อื่นๆ 
พ.ศ. 2553                รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2553                ประธานคณะทำงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พ.ศ. 2551                ประธานคณะทำงานแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พ.ศ. ­2550                ประธานคณะกรรมการจัดระเบียบหอพัก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

­

­