นางสาวระพีพรรณ์ เมืองมูล
นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านทราย ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“ครู แขก” อดีตครูกทม. ที่เพิ่งโอนย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดได้ไม่นาน จึงเพิ่งเริ่มต้นงานพัฒนาเด็กเยาวชนเป็นครั้งแรก แต่ก็ถือเป็นตัวจักรสำคัญในการบุกเบิกงานพัฒนาเด็กเยาวชนของตำบลเวียง

 

โดย เฉพาะการจัดตั้งสภาเด็กเยาวชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถเข้ามา เป็นแกนนำ ร่วมกันทำกิจกรรมทั้งดนตรี กีฬา การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งเวทีสภาเด็กสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภาเด็กเยาวชน และค้นหาแกนนำรุ่นน้องให้เข้ามาทำกิจกรรมในตำบลให้มากขึ้น

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

แม้ จะเริ่มต้นเพราะเป็นบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา แต่การทำงานในยุคบุกเบิก ทำให้ครูแขกได้เรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมกับเด็กเยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ รู้สถานการณ์เด็กเยาวชน สภาพของพื้นที่ การทำมาหากิน การประกอบอาชีพของคนในชุมชน และผู้ปกครอง ช่วยให้การวางแผนกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กเยาวชน ทุกวันนี้ กลุ่มสภาเด็กฯ ค่อยๆ เติบโตขึ้นพร้อมกับความคุ้นเคยและการทำงานช่วยเหลือกันอย่างเพื่อน และการให้คำปรึกษาที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอจากครูแขก

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“คน ทำงานกับเด็ก คือผู้ใหญ่ใจดี ควรเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้งาน ทั้งงานที่เข้ามาใหม่ และงานที่มีอยู่เดิม ต้องมีการพัฒนางาน เชื่อมโยงงานได้ เสียสละเวลาส่วนตัวบ้างเพื่อส่วนรวม การทำงานต้องมีความต่อเนื่อง มีความยึดหยุ่น การปรับรูปแบบวิธีการในการทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน เช่น ต้องดูเวลา ดูปฏิทินของเด็ก ช่วงไหนเด็กว่าง ช่วงไหนเด็กสอบ ต้องเลื่อนไหลตามสถานการณ์ ในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกัน เช่นโบสถ์ จะนำกิจกรรมเข้าไป และให้ความรู้ ชวนผู้ปกครองเด็กเข้ามาทำกิจกรรมร่วมด้วย เพื่อให้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก”