พระอธิการหนุ่ย ฐิติสมปนโน
เจ้าอาวาสวัดก๊อซาว ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นอก จากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดก๊อซาวแล้ว พระอธิการหนุ่ยยังรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดก๊อซาว เกือบ ๑๐ ปีในฐานะผู้หนุนเสริมกลุ่มยุวพุทธจิตอาสา ทำให้เกิดการสอนพุทธศาสนาในมิติใหม่ด้วยพลังของเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น นั่นก็คือ การมีนักเรียนรุ่นพี่ที่จบวุฒินักธรรมเอกไปแล้วมาช่วยสอนธรรมะให้กับน้องๆ โดยสอดแทรกไปกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น ละคร วาดภาพ เกมส์ หรือการร้องเพลง เป็นต้น

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

ต้อง การเห็นเด็กและเยาวชนที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องต่างๆ รวมตัวกันทำกิจกรรมพี่สอนน้อง ช่วยสังคม ด้วยการสร้างเครือข่ายเด็กในตำบลหมู่บ้านให้เรียนรู้การทำงานกับผู้ใหญ่ โดยต้องการเห็นผู้ใหญ่ใจดีให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ชุมชนดีขึ้น มีการหาแนวร่วมหรือเครือข่ายเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในตำบลให้มีศักยภาพมากกว่าเดิม

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“ผู้ใหญ่ ใจดีต้องสามารถเข้ากับเด็กได้เป็นอย่างดี ต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการเข้าถึงใจเด็ก เข้าไปนั่งในจิตใจของเด็ก ต้องมีความเข้าใจ สามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างความพอใจให้กับเด็กได้ รวมไปถึงผู้ปกครองด้วย”

 

“ผู้ใหญ่ ใจดีต้องสามารถซื้อใจเด็กได้ ต้องสร้างความไว้วางใจ เชื่อใจ ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง รับฟังเรื่องราว ความคิดเห็นของเด็กในทุกเรื่อง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ถือว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องถูกต้องเสมอไป”