พระครูสุวัฒน์ สังฒโสภณ
เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

การ ที่พ่อแม่ไม่มีเวลาเพียงพอในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน กลายเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดกับเยาวชนในหลายๆ เรื่อง จึงคิดว่าน่าจะมีจุดศูนย์รวมเด็กเยาวชน โดยต้องผสมผสานกับความสนุกสนาน จึงเปิดวัดให้เป็น “ที่สบายใจ” ของเด็ก ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวดึง เช่น การตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม มีรุ่นพี่มาช่วยฝึกซ้อมให้กับรุ่นน้อง โดยทางวัดทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการรวมกลุ่มของเยาวชน รวมถึงเรื่องอาหารและค่าเดินทาง

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

ต้อง การปลูกฝังให้เยาวชนแต่ละคนตระหนักในความรับผิดชอบ และการแสดงกิจกรรมที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือของรางวัล แต่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“ข้อคิดเห็นในการทำงานกับเด็กเยาวชน 7 ประการ คือ  1.ให้ใจ เปิดใจตนเอง รับฟัง เพื่อนำไปสู่การเปิดใจเขา 2.ให้เวลา ทุ่มเทเวลาให้เด็ก หาจังหวะที่เหมาะสม  3.ให้ กำลังใจ เช่น คำชื่นชม ประกาศเกียรติคุณ  4. ให้โอกาส ให้บทบาทเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่นเชิญเยาวชนร่วมให้ความคิดเห็นในการประชุมหมู่บ้าน 5. ให้พื้นที่ เปิดพื้นที่แก่เด็กเยาวชน 6. ให้การหนุนเสริมเยาวชนได้ทำกิจกรรมเล็กๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทิ้งระยะห่างนานเกินไป และ 7. เป็นที่ปรึกษาแก่เด็กในทุกๆ เรื่อง”