นางจันทร์หอม ศรีรักษา
สมาชิกกลุ่มดอกหญ้า
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน


“ป้า หอม” เข้ามาทำงานเพื่อชุมชนโดยเริ่มจากการเป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน แต่ด้วยความที่มีใจอาสาและถือเป็นผู้ใหญ่ใจดีประจำหมู่บ้าน ทุกวันนี้จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายตำแหน่ง อาทิ คณะกรรมการกลุ่มดอกหญ้า ประธานอสม.บ้านก๊อน้อย กรรมการอสม.ระดับตำบลและระดับอำเภอภูซาง รวมถึงงานบริการทั่วไป งานผู้ช่วยพยาบาลในห้องยา และช่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงคำภายใต้โครงการจิตอาสาถวายในหลวง นอกจากนี้ ป้าหอมยังช่วยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการเรียน ชีวิตวัยรุ่น และการทำกิจกรรมของเยาวชนตำบลทุ่งกล้วย

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

เด็ก และเยาวชนในตำบลทุกคนเปรียบเสมือนลูกหลาน แต่คงไม่สามารถอบรมสั่งสอนได้เหมือนลูกตัวเอง ยิ่งเป็นเด็กวัยรุ่น บางคนก็รำคาญ ไม่พอใจ บางคนถึงกับเกลียดและไม่อยากเข้าใกล้ แต่บางคนก็เข้าใจว่าเป็นความหวังดี เพราะสิ่งที่อยากเห็นคือเยาวชนในตำบลทุ่งกล้วยมีพฤติกรรมที่ดี มีศักยภาพ มีใจรักชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดี มีสำนึกรักบ้านเกิด มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ และช่วยเหลือสังคม

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“การ ทำงานกับเยาวชน ผู้ใหญ่ต้องพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย มีเหตุผล เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้คำแนะนำที่ดี บางครั้งต้องเป็นทั้งเพื่อน ทั้งพี่ ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชน ต้องเป็นคนใจเย็น ต้องมีความอดทนเป็นอย่างสูง ต้องมีความใจดี ให้ความจริงใจกับเด็ก ไม่ขี้บ่น ไม่โวยวาย ไม่ว่ากล่าวตักเตือน แต่ค่อยๆ ชี้แนะ สามารถรับพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กได้ รู้จักโน้มน้าวจิตใจของเด็กในการให้ร่วมทำกิจกรรม รู้จักพูดคุยกับเด็ก”