อาจารย์วินัส วงค์ใหญ่
ที่ปรึกษาโครงการอุ้มรัก คริสตจักรเวียง ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน


อาจารย์ วินัส เป็นคริสเตียนที่ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด หลังจากลาออกจากราชการได้ทุ่มเทงานในชุมชน รวมทั้งทำกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชนแบบองค์รวม เช่น กิจกรรมเสริมด้านดนตรี กีฬา การพัฒนาผู้นำ การให้บริการศูนย์ ICT และห้องสมุด การอบรมให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น สิทธิเด็ก เป็นต้น ทุกวันนี้ได้รับเชิญจากเทศบาลบ้านทรายให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่ง เสริมศักยภาพเด็กเยาวชน คณะกรรมการที่ปรึกษาสภาเด็กเยาวชน รวมทั้งตำแหน่งหน้าที่ในหมู่บ้านและในตำบลอีกหลายตำแหน่ง

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

การ พัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของคริสตจักรเวียง โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์ หากแต่ต้องการช่วยเหลือ ส่งเสริมคนในชุมชน รวมทั้งเด็กเยาวชนให้ได้รับการพัฒนา ให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นภาระใจในการทำงานของอาจารย์วินัสเพื่อตอบสนองพระวัจนะของพระเจ้า เกี่ยวกับการให้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสุขมากกว่าการรับ ประกอบกับต้องการหาแนวทางพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้มแข็งและหลุดพ้นจากปัญหา ที่กำลังรุมล้อมอยู่ในปัจจุบัน จึงเน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมซึ่งดำเนินโครงการถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ปี

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“ตน เองได้ยึดหลักธรรมะ ในพระคัมภีร์ นำสิ่งที่ดีมาเป็นข้อคิด เป็นแรงในการทำงานช่วยเหลือสังคม ทำอย่างไรให้ตนเองทำประโยชน์แก่ชุมชน สังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้กำลังความสามารถของตนเองมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด”

 

“ผู้ใหญ่ จะต้องมีใจ ต้องเข้าใจเด็ก ให้ความรักแก่เด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เป็นหนังสือให้เด็กอ่าน แล้วเด็กสามารถทำตามเป็นตัวอย่างได้เลย”