นางจุราภรณ์ ศรีวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน


“พี่ แต๋ว” เพื่อนซี้ต่างวัยของเยาวชนตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ทำงานคลุกคลีกับเด็กเยาวชนมายาวนาน เริ่มตั้งแต่งานรณรงค์เรื่องเอดส์เพศกับประชาคมเอดส์ตำบล นอกจากงานในหน้าที่แล้ว “พี่แต๋ว” ยังมีบทบาทหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเด็กเยาวชนและครอบครัว เช่น เลขานุการประชาคมเอดส์บ้านต๊ำ คณะทำงานศูนย์พัฒนาเด็กและครอบครัว คณะทำงานโครงการคิดดี ทำดีฯ ตำบล คณะทำงานปปส. พี่เลี้ยงสภาเด็กเยาวชนตำบลบ้านต๊ำ และคณะทำงานประชาคมตำบล
 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

สภาพ ปัญหาเยาวชนที่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น ทำให้การทำงานประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ ดึงเยาวชนเข้ามาช่วยงาน เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในชุมชน ทำให้เยาวชนในตำบลมีความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ และได้รับการฝึกทักษะการเป็นวิทยากร เกิดเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนร่วมกับตำบลอื่น ทำให้เยาวชนรู้จักและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดปัญหายาเสพติด และการทะเลาะวิวาทลงได้

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“ให้ โอกาส และเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมให้เกิดการเชื่อมโยงเยาวชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ไม่ใช่จัดอบรมอย่างเดียว แต่ควรจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละหมู่บ้าน เช่น กีฬา นันทนาการ ฯลฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้วย สร้างให้เกิดความสนุกสนาน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ การพัฒนาศักยภาพด้วย โดยจัดสัญจรไปแต่ละหมู่บ้าน”