นายประพันธ์ มูลเข้า
ประธานประชาคมเอดส์ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“ลุง น้อยพันธ์” ผู้ใหญ่ใจดีของเด็กๆ ตำบลบ้านต๊ำ อดีตเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ (ต่อมาคือเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ) เคยทำงานรณรงค์ด้านเอดส์เพศศึกษากับท่านพระครูสุวัฒนสังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน และทีมผู้ใหญ่ใจดีคนอื่นในตำบล แม้ปัจจุบันจะมีการงานรัดตัวหลายอย่าง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับ “ลุงน้อยพันธ์” ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

การ ดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ไม่เพียงทำให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา และครอบครัวเท่านั้น หากทำให้เกิดความผูกพันใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในชุมชน รวมถึงเพื่อนเยาวชนนอกหมู่บ้าน จนเกิดเป็นกลุ่มเยาวชนระดับตำบล ทำงานส่งเสริมความรู้เรื่องเอดส์เพศ ยาเสพติดและการป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นในทุกโรงเรียน ทุกหมู่บ้าน เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาตนเองเป็นแกนนำที่มีศักยภาพ

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“การมอบ หมายงานให้เด็กทำ ต้องให้เด็กคิดเอง มอบหมายบทบาท คน งบประมาณให้เด็กอย่างไว้วางใจ ที่ผ่านมามีกิจกรรมเข้าค่ายให้เด็กจัดเอง โดยมีผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษา ขณะเดียวกันเด็กจะมีภาวะความเป็นผู้นำ ต้องมีเวทีให้เด็กได้แสดงออก ได้เรียนรู้ มอบหมายงานให้ทำเอง สอบถามความคิดเห็นของเยาวชนทุกครั้ง โดยมีผู้ใหญ่ใจดีดูแล หนุนเสริมความรู้ และบุคลากร ผู้ใหญ่ใจดีจึงจำเป็นต้องเป็นตัวอย่าง มีความมั่นคงด้านอารมณ์ การครองตน ครองตัว การปฏิบัติตน แสดงพฤติกรรมให้เด็กมีความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก”