นางสาวสงวน ชัยธิ
ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กเปี่ยมสุข
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการ พัฒนาเด็กเปี่ยมสุข ตั้งอยู่ภายในคริสตจักรบ้านใหม่รุ่งทวี หมู่ 12 ต.ทุ่งกล้วย 6 ปีมาแล้วที่อาจารย์สงวนทำกิจกรรมกับเยาวชนชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านและชุมชน ใกล้เคียง โดยจัดการเรียนการสอนซึ่งมีเนื้อหาเป็นองค์รวม 4 ด้าน คือ การศึกษา สุขภาพ สังคมอารมณ์ และจิตใจ ขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ เมื่อเด็กจบไปแล้วจะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นทักษะติดตัวสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

 

ทั้งยังเป็นเยาวชนที่มีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างในสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

ด้วย หน้าที่ของคริสเตียนที่ดี และจากการได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่ยากจนในชุมชนต่างๆ ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมให้วิ่งเล่นหรือทำกิจกรรม พ่อแม่ต้องเช่าที่นาทำกิน ทำอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลสั่งสอนลูกหลานได้เต็มที่ จึงสนใจที่จะเข้ามาดูแลเพื่อให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับความคิดที่อยากให้คนทุกกลุ่มทุกเผ่าพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งเป็นภาระใจของคริตสจักรที่มีต่อชุมชน

 

สิ่งที่อยากฝากไว้

 

“ความ ยุติธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะดูแลเด็ก เด็กทุกคนต้องอยู่บนเงื่อนไขเดียวกัน ไม่มีความลำเอียงต่อเด็กคนใดคนหนึ่ง สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดข้อระเบียบมากเกินไป ต้องเข้าใจศักยภาพของเด็ก เด็กจึงจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ อย่างเช่นการเรียกชื่อเด็กให้ถูกต้อง ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า”

 

“กิจกรรม ใดที่เด็กให้ความสนใจ จะเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ ถือเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กและครอบครัว การได้เห็นตัวอย่างของพวกพี่ ๆ ที่ได้แสดงความสามารถ เท่ากับเป็นการกระตุ้นเด็กคนอื่นเกิดความต้องการทำกิจกรรม เกิดการค้นพบตนเอง”