นางอารีย์ อ้อยหอม
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน


อา รีย์ อ้อยหอม ได้รับคัดเลือกเป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของจังหวัดพะเยา ไม่ใช่เพราะความมีจิตใจอาสาเท่านั้น แต่ด้วยประสบการณ์งานพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนด้อยโอกาส จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในระดับจังหวัดมากมาย สำหรับเทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้กำหนดนโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนของตำบล ผลักดันให้เกิดสภาเด็กเยาวชน เชื่อมโยงงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองทุนสปสช.

 

พมจ. เพื่อมาดำเนินงานในพื้นที่ เน้นการเฝ้าระวังภัยในสังคม การพัฒนาเด็กเยาวชนแถวสอง แถวสามผ่านกลไกการทำงานที่มีในตำบล เช่น คณะทำงานประชาคมตำบล ประชาคมเอดส์ สภาเด็กเยาวชนตำบล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาเด็กเยาวชนในตำบล

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

การ พัฒนาบ้านเมืองต้องเริ่มที่คน การพัฒนาคนต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก นโยบายการพัฒนาคนตลอดชีวิตจึงถือเป็นนโยบายหลักของตำบล และยังสอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองเด็ก

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“เรื่อง การพัฒนาคนจะต้องให้เวลา ไม่ใช่การบังคับให้เด็กออกมาทำกิจกรรม แต่ที่สำคัญคือ การทำต่อเนื่องและมีเด็กรุ่นสองรุ่นสามเข้ามาทำกิจกรรมเสมอ ให้เด็กเยาวชนเกิดความกล้าคิด กล้าทำ เปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่หลงไหลไปตามกระแสสังคม ต้องมีการร่วมกันของหลายๆ ฝ่าย ตั้งแต่ระดับพื้นที่ในแต่ละชุมชน ต้องสร้างคนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน”